BREUS

« Ves enrere

Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Convocatòria concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors y directores dels centres de l'ISEACV

D'acord amb el que estableix la base quarta de la RESOLUCIÓ de 12 d' abril de 2017, del director del Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual se convoca un concurs de mèrits per a la selecció i  nomenament de directors y directores dels centres de l'ISEACV, finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la direcció de l'ISEACV dictarà resolució declarant aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i es faran públiques tant en la seu de l'ISEACV com en la seua pàgina web (http://www.iseacv.es), ordenades alfabèticament i detallant, si es el cas, la causa o causes d'exclusió. Les persones aspirants excloses disposaran d'un termini de cinc dies naturals, comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió.

Llistes provisionals de persones admeses i excloses.