T'interessa

Vídeo promocional

Visualització de contingut web

Consell de direcció

Els estudis superiors d'ensenyances artístiques depenen directament de l'ISEACV, que desenrotlla el tractament específic que requerixen com a formació superior. L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques s'integra en la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport.. Al Consell de Direcció, que és l'òrgan de govern de l'ISEACV, corresponen les màximes atribucions decisòries. 

Organigrama

El Consell de Direcció estarà format per: 

President de l'ISEACV: Honorable Senyor Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Senyor Vicent Marzà Ibáñez
Vicepresident primer de l'ISEACV: Ilm. Senyor Secretari Autonòmic d´Eduació i Investigació. Senyor Miguel Soler Gracia
Vicepresidenta segona de l'ISEACV:
Ilma. Senyora Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència. Senyora Josefina Bueno Alonso
Director de l'ISEACV: Ilm. Senyor Josep Manel Garcia Company

 

Vocals:
Directors
Senyor Leopoldo García Aranda (Art Dramàtic )
Senyora Mª José Sanz Nuez (Arts Plàstiques —Ceràmica)
Senyor Ángel Ramón Martínez García (Dansa)
Senyora Rosa Esteban Esteban (Disseny)
Senyor José Vicente Asensi Seva (Música)

Representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior

Subdirectora Gral. Universitat, Investigació i Ciència. Senyora Carmen Segura Romá
Representants del professorat
 
Senyor Xavier Giner Ponce (representant del professorat dels centres superiors d'arts plàstiques -ceràmica- i de disseny)
Senyor Miguel Ángel Navarro Gimeno (representant del professorat dels conservatoris superiors de música i de dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic)

Representant de l'alumnat

Senyor Arturo García Muñoz

Representant del personal administratiu i de servicis

Senyor Vicente Moya Blázquez

 

Director/a general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP):

Senyor Salvador Palazón Ferrando
 
Inspector General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport.
Senyor José Teófilo Blasco Alagarda
Representant membre del Consell Valencià de Cultura. Pendent de nomenament
Pendent de nombrament

Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana.

Senyor Toni Aparisi (Ballarí, Coreògraf i Actor)
 
Senyor Ignacio Lavernia (Dissenyador Gràfic)
 
Senyor Enrique Rivera (Empresari Musical)
 

 

Consell de Direcció: competències 

El Consell de Direcció té, entre altres funcions, establir les línies estratègiques i programàtiques de l'Institut i les directrius i els procediments per a aplicar-los en els àmbits d'organització de les ensenyances, de la investigació i/o creació, i dels recursos humans i econòmics. Així mateix, és competència seua regular l'organització i el funcionament dels diferents òrgans de l'Institut, en el marc de la seua llei de creació i dels seus estatuts, així com deliberar sobre els assumptes que li sotmeta el seu director o directora. Entre altres funcions, li correspon:

  • L'elaboració de la proposta del pressupost anual de l'Institut. 
  • L'elaboració de la proposta de la relació de llocs de treball. 
  • L'aprovació dels convenis que subscriga l'Institut. 
  • La gestió, disposició i administració del patrimoni immobiliari propi. 
  • Coordinar les proves específiques d'accés. 
  • Regular l'organització dels centres superiors d'ensenyances artístiques. 
  • Programar l'oferta educativa en les ensenyances artístiques superiors i la dotació de recursos educatius, humans i materials dels centres. 
  • L'organització i la resolució dels processos de selecció de professorat i de provisió de places docents. 
  • Proposar al president el nomenament dels directors dels centres.