Visualització de contingut web

Investigació

 

Els programes d'investigació del professorat segueixen les directrius de la RESOLUCIÓ DE 29 DE JULIOL DE 2016, DE LA DIRECCIÓ DE L'INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER AL CURS 2016-2017, en l'apartat sext:

 

Sext. Programa d'investigació del professorat

Per al curs 2016-2017 seran d'aplicació les següents directrius fins que es publique la normativa reguladora d'aquesta matèria.

El professorat de l'ISEACV ha d'adscriure's i pertànyer a un Grup d'Investigació per a poder dur a terme un programa d'Investigació.

S'entén per Grup d'Investigació a l'investigador/a o conjunt d'investigadors que desenvolupen un programa d'investigació en una de les línies d'investigació de les definides per l'ISEACV amb l'objectiu de realitzar una producció científica o artística, i de la investigació educativa pròpia de les ensenyances artístiques.

Es podran constituir Grups d'Investigació intercentres o multidisciplinaris, així com incorporar professorat d'altres centres d'investigació o universitats quan el programa d'investigació ho requerisca i estiga degudament justificat.

Els Grups d'Investigació comptaran amb un/a investigador/a principal, preferiblement doctor/a, que serà la persona responsable de dirigir i organitzar el grup. Cap membre d'un Grup d'Investigació podrà pertànyer simultàniament a més d'un Grup d'Investigació.

L'alta del Grup d'Investigació haurà de ser sol·licitada per el/la investigador/a principal segons el model que s'adjunta en l'annex III. En la sol·licitud d'alta i registre han de figurar les dades de tots els membres que componen el Grup d'Investigació, la línia d'investigació a la qual s'adscriuen i el programa d'investigació.

El professorat investigador remetrà a la direcció del centre de la persona investigadora principal, fins al 7 d'octubre, les sol·licituds d'alta i registre (annex III en suport informàtic) dels Grups d'Investigació amb la relació del professorat a ell adscrit i amb el seu corresponent projecte d'investigació que constarà d'una proposta on s'indiquen els objectius del treball, la seua justificació des del punt de vista acadèmic i professional, així com les aportacions esperades en cadascun d'eixos àmbits. Les sol·licituds d'alta, registre i les propostes d'investigació seran incloses en el punt 4 de la Programació General Anual.

Els projectes d'investigació podran ésser interanuals, però tindran una revisió i informe anual de funcionament.

El professorat investigador principal remetrà a la direcció del centre les memòries dels treballs d'investigació realitzats, fins al 21 de juliol (en suport informàtic), que s'inclouran en la memòria final del curs. El model de la memòria d'investigació s'adjunta en l'annex IV.

 

Enllaç a les línies d'investigació de l'ISEACV.

 
 

 

En els següents enllaços es poden descarregar les plantilles per a les propostes i la memòria dels projectes d'investigació :

 
 
 
 

En el següent enllaç es poden consultar els projectes d'investigació.

 

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ