Organització

Organització

Consell de direcció

Els estudis superiors d'ensenyances artístiques depenen directament de l'ISEACV, que desenrotlla el tractament específic que requerixen com a formació superior. L'Institut Superior d'Ensenyances Artístiques s'integra en la Conselleria d´Educació, formació i ocupació. Al Consell de Direcció, que és l'òrgan de govern de l'ISEACV, corresponen les màximes atribucions decisòries.

Organigrama

El Consell de Direcció estarà format per:

President de l'ISEACV

Honorable Senyor Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Senyor Vicent Marzà Ibáñez

Vicepresident primer de l'ISEACV

Ilm. Senyor Secretari Autonòmic d´Eduació i Investigació.

Senyor Miguel Soler Gracia

Vicepresidenta segona de l'ISEACV

Ilma. Senyora Directora General d'Universitat, Investigació i Ciència.

Senyora Josefina Bueno Alonso

Director de l'ISEACV Ilm. Senyor Josep Manel Garcia Company

  
Vocals

Directors Senyor Leopoldo García Aranda (Art Dramàtic )
Senyora María José Sanz Nuez (Arts Plàstiques —Ceràmica)
Senyor Ángel Ramón Martínez García (Dansa)
Senyora Rosa Esteban Esteban (Disseny)
Senyor José Vicente Asensi Seva (Música)
Representant del Consell Valencià d'Universitats i de Formació Superior Subdirectora Gral. Universitat, Investigació i Ciència. Senyora Carmen Segura Romá
Representants del professorat

Senyor Xavier Giner Ponce (representant del professorat dels centres superiors d'arts plàstiques -ceràmica- i de disseny)


Senyor Miguel Ángel Navarro Gimeno (representant del professorat dels conservatoris superiors de música i de dansa i de l'Escola Superior d'Art Dramàtic)

Representant de l'alumnat Senyor Arturo García Muñoz
Representant del personal administratiu i de servicis Senyor Vicente Moya Blázquez


 

Director/a general de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) Senyor Salvador Palazón Ferrando
Inspector General de la Conselleria d'Educació, Investigació, Ciència i Esport Senyor José Teófilo Blasco Alagarda
Representant membre del Consell Valencià de Cultura Pendent de nomenament
Tres persones de reconegut prestigi, de l'àmbit públic o privat, expertes o amb àmplia trajectòria empresarial, professional, acadèmica, laboral o directiva, en el camp dels ensenyaments artístics superiors, vinculades a la Comunitat Valenciana Senyor Toni Aparisi (Ballarí, Coreògraf i Actor)
 
Senyor Ignacio Lavernia (Dissenyador Gràfic)
 
Senyor Enrique Rivera (Empresari Musical)