Visualització de contingut web

Mobilitat - Erasmus

La internacionalització

La internacionalització és un dels pilars de la transformació de l'educació en els últims anys. A més de l'enriquiment cultural que suposa per a l'alumnat i el professorat, el seu impacte en la qualitat educativa està més que demostrat. En este sentit, els programes europeus han passat de ser una nova pràctica educativa a convertir-se en els generadors d'un nou sistema educatiu a través dels ECTS.

Per mitjà del desenrotllament de les diferents accions previstes en el programa Erasmus, aconseguim consolidar un espai d'educació superior que facilite l'equivalència dels estudis per mitjà del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) i la mobilitat dels estudiants i el professorat.

En este sentit, l'ISEACV actua com a motor, impulsant i coordinant les diferents accions que possibiliten que tots els centres de la Comunitat Valenciana participen en les diferents convocatòries dels programes europeus (Erasmus, Leonardo, etc.) contribuint a la creació d'una comunitat de futurs professionals ben qualificats i a la integració en un mercat de treball molt més ampli i prometedor.

En este moment, l'ISEACV disposa d'acords bilaterals Erasmus, amb un bon nombre de centres superiors en la major part de països europeus com Alemanya, Finlàndia, Portugal, Bèlgica, Regne Unit, Irlanda, Holanda, Hongria, Polònia i Itàlia entre altres.

La Internacionalització

L'esforç que s'ha fet des de l'ISEACV a fi d'aconseguir la màxima internacionalització dels seus centres, professorat i alumnat, queda reflectit en les últimes estadístiques publicades per l'OAPEE sobre les ensenyances artístiques. D'esta manera podem veure com la Comunitat Valenciana disposa del major nombre de CUS en vigor i el nombre més gran d'alumnat enviat a estudiar fora d'Espanya. 

En el curs actual, 2010/2011, la totalitat dels centres de l'ISEACV estan en possessió de la CUE, i s'han pogut firmar molts acords bilaterals amb centres d'ensenyança superior de tota Europa. Es preveu un volum de mobilitats d'alumnat Erasmus de 221 (98 in-coming i 123 out-going). Quant a la mobilitat de professorat, el volum ha augmentat de manera considerable; s'estima que el nombre de professors que faran una estada en un país estranger amb la beca Erasmus siga de 84 professors (42 in-coming i 42 out-coming).

També estem treballant per a implantar el programa Leonardo da Vinci en la modalitat PLM (‘People in the Labour Market'), a fi que els alumnes que s'acaben de titular comencen la seua vida laboral en l'àmbit de la seua formació, fent pràctiques d'empresa a l'estranger. Per a este curs, 10 alumnes faran les seues pràctiques en una empresa estrangera, amb les quals ja s'ha firmat acords de col·laboració

Estes dades indiquen, com ja he dit, la rellevància que per a l'ISEACV té la mobilitat i la internacionalització i exigixen, d'altra banda, una presència institucional en els fòrums internacionals d'Ensenyances Artístiques Superiors. En estos s'advertix la necessitat d'una creixent col·laboració entre els diferents països, no sols els europeus sinó també i de manera molt destacable els països llatinoamericans, on els llaços lingüístics i culturals afavorixen l'intercanvi d'experiències. S'ha de destacar, en este sentit, la creixent demanda, especialment de postgraus per part de l'alumnat llatinoamericà.